Stichting Het Da Vinci Huis

Welkom op de website van Stichting DVH

De ‘Stichting het Da Vinci Huis’ (Stichting DVH) heeft tot doel de ondersteuning van creatieve ambachtslieden, kunstenaars, musici en wetenschappers, alsmede charitatieve en algemeen nut beogende stichtingen en andere organisaties door middel van advisering, leningen en giften en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het zoeken naar fondsen en het beheren van deze fondsen;
– het zoeken en uitvoeren van projecten die aan bovenstaande doelen kunnen meehelpen;
– het zoeken, contacten leggen en meewerken met organisaties die kunnen bijdragen tot bovenstaande doelen.
– een persoon/organisatie kan maximaal drie maal in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via: Stichting DVH fonds
Van Walbeeckstraat 49-1
1058 CJ Amsterdam
dvhfonds@gmail.com

De ‘Stichting het Da Vinci Huis’ is erkend als ANBI Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling)


‘Da Vinci Huis Foundation’


The “Stichting Het Da Vinci Huis” (Da Vinci House Foundation) has established this overall goal – “to support creative artisans, artists, musicians and scientists, as well as charitable and public benefit foundations and other kinds of organizations, through various kinds of financial assistance and consulting, including loans and grants and additional kinds of appropriate resources which either directly are related to, or are otherwise indirectly conducive to accomplishing the Foundation’s goal in the broadest sense.”

The Foundation seeks to achieve its objectives through:
– continuously locating additional financial resources and managing, investing and utilizing these funds wisely; – identifying and executing worthy and relevant projects which can help meet the above Foundation overall goal and objectives;
– executing contacts or informal agreements and then cooperating with recipient organizations or individuals which/who can contribute to the
above Foundation goal and objectives. – an individual or an organization is entitled to apply up to three times for financial assistance and may qualify each time.


For further informatie contact:
Stichting DVH fonds
Van Walbeeckstraat 49-1
NL- 1058 CJ Amsterdam
dvhfonds@gmail.com

The Foundation ‘Da Vinci House’ is recognized as ANBI’s Foundation (Public Benefit Institution)


.

Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting het Da Vinci Huis en heeft betrekking op het beleid in de jaren 2020 tot en met 2025.
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.
Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. De werkingsperiode wordt daarbij dan telkens een jaar opgeschoven.
De Stichting het Da Vinci Huis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer KvK 34289963.
Het fiscaalnummer is 8188.19.388

Contacten met de stichting verlopen via de penningmeester
Mevr. Mary E. Boekhorst,
E-mail: boekhorst.mary@gmail.com
Postadres: Van Walbeeckstraat 49-1, 1058 CJ Amsterdam. The Netherlands.

Bestuur:
Het bestuur van de Stichting het Da Vinci Huis bestaat uit 4 leden. Te weten:
● Dhr. Dr. Albert K. Boekhorst. Voorzitter
● Mevr. Mary E. Boekhorst. Penningmeester
● Dhr. Drs. Paul J.M. Jansen. Secretaris
● Dhr. Geert Jurgen Esmeijer. Bestuurslid
Een uitbreiding van het bestuur wordt op dit moment niet nodig geacht.

De Stichting heeft ten doel:
De ondersteuning van creatieve ambachtslieden, kunstenaars, musici en wetenschappers, deelnemers aan het amateurtoneel, alsmede charitatieve en algemeen nut beogende stichtingen en andere organisaties door middel van advisering, leningen en giften en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


De ondersteuning kan plaatsvinden door:
● Advisering en begeleiding bij loopbaan en projecten;
● Financiële bijdragen voor opleidingen, cursussen en workshops die de bekwaamheid van de aanvrager vergroten;
● Financiële bijdragen voor het bijwonen van congressen;
● Aanschaf van materiaal en/of gereedschap voor een verdere professionalisering;
● Leningen en garantstelling voor uitgaven die het bovenstaande tot doel hebben.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het zoeken naar fondsen en het beheren van deze fondsen;
het zoeken en uitvoeren van projecten die aan bovenstaande doelen kunnen meehelpen;
het zoeken, contacten leggen en meewerken met organisaties die kunnen bijdragen tot bovenstaande doelen.

Werkwijze:
Aanvragen voor ondersteuning dienen bij de secretaris te worden ingediend (schriftelijk of digitaal) onder vermelding van persoonsgegevens, het doel van de aanvraag en een financiële onderbouwing.
Na ontvangst van een subsidieaanvraag wordt deze doorgestuurd aan de voorzitter. Deze formuleert een advies die aan de overige bestuursleden wordt voorgelegd.

Vermogen:
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
● door de oprichter tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde of te bestemmen bedragen;
● exploitatieresultaten;
● subsidies en donaties;
● schenkingen, erfstellingen en legaten;
● alle andere verkrijgingen en baten.

Beheer van het vermogen:
● De bestuurders van de Stichting het Da Vinci Huis genieten geen beloning of vergoeding bij uitoefenen van activiteiten namens de Stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte kosten is wel mogelijk;
● Bestuurders mogen niet over het vermogen van de Stichting beschikken alsof het hun eigen vermogen is;
● De boekhouding wordt uitgevoerd door de penningmeester;
● De penningmeester zorgt voor het financiële jaarverslag;
● De Stichting ontvangt rente op haar (spaar-)rekening(-en).

Langere termijn:
De Stichting het Da Vinci Huis streeft er naar groter te worden, maar deze groei mag nooit groter zijn dan de organisatie aan kan. Stichting het Da Vinci Huis mag nooit zo groot worden dat de snelheid van communicatie en handelen verloren gaat.
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 september 2019.


.


.


Dit Actieplan bestrijkt de periode 1 januari t/m 31 december 2022 Twee personen uit Zuid-Afrika zullen deelnemen aan de IASL conferentie
Afhankelijk van het doorgaan van de tweejaarlijkse ‘Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação’. zullen kandidaten voor deelname gezocht worden.

De nominaties voor de DVH-IASL Awards worden voorgedragen door de lokale commissies in Brazilië en Zuid-Afrika. De voorzitter van Stichting DVH zal in eerste instantie de nominaties beoordelen en de nominaties met een advies voor de definitieve besluitvorming voorleggen aan de overige bestuursleden. Voor zover de middelen dit toelaten kunnen additionele aanvragen die passen binnen de doelstellingen van de Stichting in behandeling worden genomen.Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via:

Schuiven naar boven