Home
Beleidsplan
Actieplan
Het bestuur
Statuten
Financiën
Verslag activiteiten
Fotoalbum
Formulieren / Forms
DVH-IASL Award Brasi
DVH-IASL Award SA
News
Interessante links
Contact
Sitemap
 

Beleidsplan Stichting het Da Vinci Huis (2020-2025)

Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting het Da Vinci Huis en heeft betrekking op het be- leid in de jaren 2014 tot en met 2019. Het plan omvat een overzicht van de doelstellinggen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. De werkingsperiode wordt daarbij dan telkens een jaar opgeschoven.

De Stichting het Da Vinci Huis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer KvK 34289963. Het fiscaalnummer is 8188.19.388 Contacten met de stichting verlopen via de secretaris mevr. Mary E. Boekhorst, boekhorst.mary@gmail.com of Nieuwpoortkade 2A (D129), 1055 RX Amsterdam.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting het Da Vinci Huis bestaat uit 4 leden. Te weten: 

 • Dhr. Dr. Albert K. Boekhorst, Voorzitter;
 • Mevr. Mary E. Boekhorst, Secretaris;
 • Dhr. Drs. Paul J.M. Jansen, Penningmeester
 • Dhr. Frans Mom. lid

Een uitbreiding van het bestuur wordt op dit moment niet nodig geacht.

De Stichting heeft ten doel:

De ondersteuning van creatieve ambachtslieden, kunstenaars, musici en wetenschappers, deelnemers aan het amateurtoneel, alsmede charitatieve en algemeen nut beogende stichtingen en andere organisaties door middel van advisering, leningen en giften en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De ondersteuning kan plaatsvinden door:

 • Advisering en begeleiding bij loopbaan en projecten;
 • Financiële bijdragen voor opleidingen, cursussen en workshops die de bekwaamheid van de aanvrager vergroten;
 • Financiële bijdragen voor het bijwonen van congressen;
 • Aanschaf van materiaal en/of gereedschap voor een verdere professionalisering;
 • Leningen en garantstelling voor uitgaven die het bovenstaande tot doel hebben. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 • het zoeken naar fondsen en het beheren van deze fondsen;
 • het zoeken en uitvoeren van projecten die aan bovenstaande doelen kunnen
 • meehelpen;
 • het zoeken, contacten leggen en meewerken met organisaties die kunnen bijdragen tot bovenstaande doelen. 

Werkwijze:

Aanvragen voor ondersteuning dienen bij de secretaris te worden ingediend (schriftelijk of digitaal) onder vermelding van persoonsgegevens, het doel van de aanvraag en een financiële onderbouwing.

Na ontvangst van een subsidieaanvraag wordt deze doorgestuurd aan de voorzitter. Deze formuleert een advies die aan de overige bestuursleden wordt voorgelegd.  

Vermogen:

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

 • door de oprichter tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde of te bestemmen bedragen;
 • exploitatieresultaten;
 • subsidies en donaties;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere verkrijgingen en baten. 

Beheer van het vermogen: 

 • De bestuurders van de Stichting het Da Vinci Huis genieten geen beloning of vergoeding bij uitoefenen van activiteiten namens de Stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte kosten is wel mogelijk;
 • Bestuurders mogen niet over het vermogen van de Stichting beschikken alsof het hun eigen vermogen is;
 • De boekhouding wordt uitgevoerd door de penningmeester;
 • De penningmeester zorgt voor het financiële jaarverslag;
 • De Stichting ontvangt rente van de spaarrekening van de Postbank. 

Langere termijn:

De Stichting het Da Vinci Huis streeft er naar groter te worden, maar deze groei mag nooit groter zijn dan de organisatie aan kan. Stichting het Da Vinci Huis mag nooit zo groot worden dat de snelheid van communicatie en handelen verloren gaat.

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 september 2019.

 

 

  last update 15-4-2020